Pemberian Maklumat

Talian Pusat Khidmat Pelanggan : 09-573 9999anda boleh membuat aduan di link aduan.paip.com.myemailkan aduan anda di

PEMBERIAN MAKLUMAT

Pengurusan Air Pahang Berhad (PAIP) mengamalkan Toleransi Sifar terhadap amalan rasuah atau segala aktiviti berunsurkan rasuah dan salah guna kuasa dalam melaksanakan perkhidmatannya.

Objektif

 1. Mempromosikan standard amalan korporat yang baik.
 2. Menyediakan kaedah yang selamat dan sulit untuk kakitangan PAIP dan orang ramai untuk mendedahkan apa-apa Tingkah Laku Tidak Wajar.
 3. Meyakinkan Pengadu bahawa mereka akan dilindungi dari pembalasan atas pendedahan apa-apa Tingkah Laku Tidak Wajar yang dibuat dalam “Good Faith” dan dengan “Sound Judgement” untuk mengelakkan tuduhan tidak berasas.

Skop

Ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan, semua kakitangan Pengurusan Air Pahang Berhad (PAIP) dan untuk kakitangan seperti agensi yang berkaitan, kakitangan kasual atau kontraktor yang tidak bekerja secara kontrak tetapi melakukan pekerjaan bagi pihak PAIP, di dalam dan di luar waktu kerja.

Tingkah Laku Tidak Wajar

Tingkah Laku Tidak Wajar ditakrifkan sebagai tingkah laku atau tindakan yang menyalahi undang-undang dan / atau melanggar Peraturan dan Etika Kerja PAIP, peraturan, garis panduan, polisi dan prosedur, baik yang tersurat maupun tersirat. Contoh Tingkah Laku Tidak Wajar adalah seperti berikut:

 1. Penyelewengan, rasuah, penipuan dan pencurian.
 2. Penyalahgunaan harta atau aset PAIP.
 3. Penyalahgunaan kuasa atau autoriti.
 4. Percanggahan kepentingan.
 5. Tidak mematuhi tanggungjawab undang-undang atau peraturan.
 6. Tidak mematuhi peraturan kesihatan, keselamatan dan persekitaran.
 7. Kegiatan jenayah.
 8. Keguguran keadilan.
 9. Menunjukkan nikmat / undue favor.
 10. Percubaan untuk menekan atau menyembunyikan salah satu perkara di atas.

 

RAHSIA DAN PERLINDUNGAN KEPADA PEMBERI MAKLUMAT

Kerahsiaan

Identiti Pemberi Maklumat harus dirahsiakan sejauh yang boleh dilaksanakan, kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang atau untuk memudahkan penyiasatan dan / atau proses lain yang berkaitan.

Perlindungan dari Penolakan

Pemberi Maklumat akan dilindungi dari sebarang pembalasan sebagai akibat langsung dari pendedahan tersebut, misalnya dipersalahkan, tindakan tatatertib, pemberhentian kerja dan lain-lain dengan syarat bahawa Pemberi Maklumat memenuhi semua syarat berikut: –

 1. Pendedahan itu dibuat dalam IMAN YANG BAIK / GOOD FAITH dan dengan HUKUMAN YANG BAIK.
 2. Pendedahan itu tidak berniat jahat, atau menjengkelkan.
 3. Pendedahan itu bukan untuk keuntungan atau kepentingan peribadi.
 4. Pendedahan itu tidak dibuat dengan motif mengelakkan tindakan disiplin.
 5. Pemberi Maklumat, sepanjang pengetahuannya, menyedari dan percaya bahawa maklumat dan tuduhan yang diungkapkan adalah benar.

Tindakan Tatatertib terhadap Pemberi Maklumat

Segala tuduhan palsu, berniat jahat atau fitnah dipandang serius dan tindakan tatatertib yang sesuai boleh diambil terhadap Pemberi Maklumat, termasuk pemecatan

Kekebalan dari Perlindungan

Perlindungan yang diberikan kepada Pemberi Maklumat bagaimanapun tidak termasuk kekebalan dari sebarang penyiasatan, tindakan tatatertib atau tindakan lain yang timbul dari sebarang kesalahan peribadi, tindakan salah laku atau ketidaksempurnaan di pihaknya.

TATACARA MEMBUAT PENDEDAHAN PEMBERI MAKLUMAT

Sebarang laporan mengenai perlakuan tidak wajar dapat dilakukan melalui pelbagai saluran seperti berikut:

 1. Emel : email hidden; JavaScript is required
 2. Secara bertulis dengan mengisi Borang Aduan yang ditetapkan (muat turun Lampiran “A”), hendaklah diletakkan dalam sampul surat dan dihantarkan kepada alamat berikut:-

 

JABATAN INTEGRITI & GOVERNANS
PENGURUSAN AIR PAHANG BERHAD
BANDAR INDERA MAHKOTA
25200, KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR

Perincian Kelakuan Tidak Wajar dan Bukti yang Menyokong

Pendedahan Tingkah Laku Tidak Wajar harus dengan perincian yang mencukupi dan disokong dengan bukti dokumentari dan / atau maklumat pihak-pihak yang dapat mengesahkan atau menyokong pendedahan tersebut, di mana pun boleh dilakukan.

 

Pendedahan Tanpa Nama

Pendedahan tanpa nama tidak akan dilayan kerana boleh menghalang penyiasatan dan kemampuan PAIP untuk memastikan bahawa pendedahan itu adalah tulen. Pendedahan tanpa nama juga akan mengelakkan Pemberi Maklumat diberi perlindungan yang diperlukan. Walau bagaimanapun, PAIP berhak untuk menyiasat pendedahan tanpa nama.